อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

การบริการดูแลของเรามีทั้ง แบบ รายเดือน /  แบบ รายสัปดาห์

อัตราค่าบริการ ติดต่อสอบถามที่

089-491-4473 หรือ 089-479-0057

ตลอด 24 ชั่วโมงสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับ
-การดูแลตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง
-บริการการดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน ต่างๆ
-ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
-จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
-ทำความสะอาดของใช้สวนตัว เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและอื่นๆ
-ได้รับบริการกายภาพบำบัดเบื้องต้น
-บริการในเรื่องอาหาร ทั้ง3มื้อ และ อาหารว่าง
-ผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง วันละ 4-5 มื้อ หรือ ตามแพทย์กำหนด
-จัดไห้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
-บริการพาไปตรวจตามแพทย์นัด(ญาติเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)
-ห้องพัก พร้อม พัดลม เครื่องปรับอากาศ
-ห้องน้ำ พร้อม น้ำอุ่น – น้ำเย็น
-ควบคุมการทำงานด้วยกล่องวงจรปิด
-และอื่นๆตามความเหมาะสม

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ
-ค่าบริการทางการแพทย์
-ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
-อาหารเสริมพิเศษตามแพทย์สั่ง
-ค่ารถรับ-ส่งและเจ้าหน้าที่พาไปตรวจตามแพทย์นัด***
-ค่าผ้ารองซับและผ้าอ้อมในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ **
-ของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟันฯลฯ**

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับบริการ
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการและของญาติผู้รับผิดชอบ*
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการและญาติผู้รับผิดชอบ
3.สำเนาหรือบัตรการใช้สิทธิการรักษา
4.ยาและเวชภัณฑ์ของผู้รับบริการ
5.ประวัติการรักษา(ถ้ามี )

หมายเหตุ
* ญาติผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอาการของผู้รับบริการอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเอง
** ตามที่ตกลง แบบเหมาจ่าย หรือ แบบแยกจ่าย
*** ญาติผู้รับผิดชอบเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์